Støtteforening
 

Vedtægter for støtteforeningen

Pr. 3/12-2018

§1

Støtteforeningen har hjemsted i Odder Kommune. Foreningen er oprettet den 17. juni 2010. Foreningens adresse er Persievej 2, 8300 Odder og den har CVR-nummer: 33215746
Bestyrelsen kan uden generalforsamlingens forudgående accept, ændre adressen for foreningens virke til anden adresse.

§2
Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem medlemsbidrag, frivillige bidrag, pengegaver, arvegaver, donationer, samt på anden vis.

§3
Støtteforeningens formål er at yde støtte til almen kultur- og undervisningsformål i og omkring Margrethelyst Friskole, herunder også skolens etablering og løbende drift.

§4
For forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Ingen af foreningens medlemmer hæfter således for foreningens forpligtelser.
Medlemmernes bidrag giver ikke ret til nogen del af foreningens formue eller til udbytte af nogen art. Jvf. dog §16 nedenfor.

§5
Støtteforeningens likvide midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Anbringelsen sker efter bestyrelsens vedtagelse.

§6
Støtteforeningens årlige nettoindtægt anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte for Margrethelyst Friskole, eller akkumuleres til senere anvendelse.

Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele det disponerede beløb, overføres det overskydende beløb til følgende år.

§7
Medlemskab af Støtteforeningen er åben for alle, som er villige til at yde økonomisk støtte jf. nedenstående. For medlemskabet betales et årligt kontingent. Kontingent fastsættes hvert år på Støtteforeningens generalforsamling. Medlemskabet vedvarer så længe medlemmet ikke er i kontingentrestance.

§8
Generalforsamlingen er Støtteforeningens højeste myndighed.

§9
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i hjemstedskommunen. Generalforsamlingen afholdes i perioden 1. marts 1. juni. Den indkaldes med mindst 14 dages varsel ved almindeligt brev eller via e-mail, via opslag på skolen og dennes hjemmeside og med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af to suppleanter
7. Valg af revisor og revisor suppleant.
8. Indkomne forslag.
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 30 dage før. Forslag der har betydning for dagsordenens rækkefølge kan, ved afstemning på generalforsamlingen (efter valg af dirigent), flyttes til 4. punkt på dagsordenen.

§10
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 2/5 af Støtteforeningens medlemmer ønsker det. Denne indkaldes efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

Er der ved ønske om ekstraordinær generalforsamling samtidig ønske om at indgive indkomne forslag, skal disse afgives samtidigt. Det er bestyrelsens ansvar at en ekstraordinær generalforsamling senest bliver afholdt 30 dage efter ønsket herom er fremkommet.

§11
Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal om ønsket af et af de fremmødte medlemmer, stemmes ved skriftlig afstemning generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.
Ændringer i vedtægterne skal dog, for at være gyldige, vedtages med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

§12
Støtteforeningen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Bestyrelsens medlemmer må ikke samtidig være bestyrelsesmedlem i Foreningen Margrethelyst Friskole.
Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med ét medlem hvert år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

§13
Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden og/eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.
Formanden indkalder mødedeltagerne og giver forinden møderne de pågældende underretning om, hvilke sager der vil komme til behandling på mødet.
Formanden leder forhandlingerne og afstemningerne og drager omsorg for, at beslutningerne indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i beslutningsprotokollen. Beslutningsprotokollen er tilgængelig for foreningens medlemmer efter ønske.
Formanden drager omsorg for udførelsen af de trufne beslutninger.

§14
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende, er denne fraværende tæller næstformandens.
Der føres en protokol over bestyrelsens møder. Herudover føres en liste over Støtteforeningens medlemmer.
Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt med hensyn til personsager, samt hvor det i øvrigt pålægges af et flertal i bestyrelsen.
Støtteforeningen tegnes af formanden samt et bestyrelsesmedlem i forening. Ved erhvervelse, afhændelse og pantsætning af Støtteforeningens aktiver samt ved meddelelse af prokura kræves dog samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for Støtteforeningens gæld.
Der ydes intet vederlag til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, men medlemmerne kan, efter aftale med foreningens formand og kasserer, få dækket egne udlæg i forbindelse med relevant bestyrelsesarbejde.

§15
Kassereren har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et driftsregnskab og status for Støtteforeningen. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet skal revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor, der ikke må være medlem af anden af foreningen støtteberettiget bestyrelse eller Støtteforeningens egen bestyrelse. Regnskabet forelægges på Støtteforeningens generalforsamling.

§16
Beslutning om ophør af foreningen træffes på en generalforsamling med samme flertal som til vedtægtsændringer, jvf. §11.
Ved ophør skal foreningens formue overgå til Foreningen Skolekredsen Margrethelyst Friskole, subsidiært anden kulturelt formål i Ørting-Falling Sogne.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling afholdt den 17. juni 2010.

Del lige præcis denne side med dine venner på Facebook: Del